نویسنده = علیرضا نورپور
تعداد مقالات: 5
1. بررسی وضعیت آتش‌سوزی طبیعی جنگل ها در سناریوهای تغییر اقلیم IPCC

دوره 2، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 228-231

امیرحسین سادات رضوی؛ مجید شفیع پور مطلق؛ علیرضا نورپور؛ امیرهوشنگ احسانی


3. آنالیز حرارتی و تامین گرمایش هاضم بیهوازی مزوفیلیک با خوراک کودگاوی

دوره 1، شماره 1، مهر 1398، صفحه 11-19

علیرضا نورپور؛ رضا رفیعی نژاد


4. تحلیل انرژی و اگزرژی آب شیرین کن MED-TVC با استفاده از سیستم تولید توان آلام در جزیره کیش

دوره 1، شماره 1، مهر 1398، صفحه 39-45

آزاده احمدی؛ علیرضا نورپور؛ علیرضا کنی؛ علیرضا سرایی


5. CFD analysis for evaluating agitation via mixer in a cattle manure anaerobic digestion

دوره 1، شماره 1، مهر 1398، صفحه 46-58

علیرضا نورپور؛ سروش دبیری