مقایسه و تحلیل موانع پیاده‌سازی سیستم مدیریت انرژی(مبتنی بر استاندارد ایزو 50001) در دو صنعت دفاعی و خودروسازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

2 استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مکاترونیک، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز

چکیده

این سیستم، ابزاری برای بهبود مستمر درزمینه‌ی مصرف انرژی، کار آیی انرژی و انتخاب منابع انرژی است. فرآیند توسعه و پیادهسازی یک سیستم مدیریت انرژی درواقع یک فرآیند تدریجی بوده و آن را می‌توان به‌گونه‌ای سازمان‌دهی کرد که مطابق با شرایط و نیازمندی‌های سازمان از قبیل سطح پیچیدگی سازمان، میزان مستندسازی و منابع موردنیاز باشد. در تحقیق حاضر مقایسه‌ و تحلیل موانع پیاده‌سازی سیستم مدیریت انرژی در صنایع دفاعی کشور و صنعت خودرو‌سازی (ایران‌خودرو) بر اساس استاندارد ISO50001 موردبررسی قرار گرفت.جهت مشخص شدن جایگاه مدیریت انرژی در این دو صنعت در فرایند استقرار مدیریت انرژی ابتدا با تحلیل عاملی موانع پیاده‌سازی مدیریت انرژی در صنایع دفاعی و خودروسازی تعداد 30پرسشنامه حاوی 26 سؤال در اختیار 30 نفر از خبرگان یخش صنعت دفاعی و خودروسازی قرار داده شد و سپس نتایج پرسشنامه با استفاده از نرم‌افزار Spss مورد تحلیل قرارگرفت و میزان تحقق هرکدام از عوامل تعیین گردید. هر سؤال پرسشنامه یک عامل مهم در شناسایی موانع پیاده‌سازی سیستم مدیریت انرژی است که تأیید یا ردشدن هرکدام ازنظر خبرگان این پژوهش می‌تواند نشان‌دهنده‌ی میزان تأثیرگذاری هر یک از این موانع برای پیاده‌سازی این عوامل در سیستم مدیریت انرژی صنایع خودرو‌سازی و صنایع دفاعی کشورباشد. نتایج بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای، نشان داد که موانع ناشی از عوامل اقتصادی درصنعت خودرو‌سازی با میانگین 04/7 و موانع ناشی از عدم سازمان‌دهی مناسب در صنعت دفاعی با میانگین 95/6 مهم‌ترین موانع پیاده‌سازی استانداردسیستم‌های مدیریت انرژی می‌باشد. ازاین‌رو توجه بیشتر به این موانع و انجام اقدامات موردنیاز برای رفع آن‌ها به پیاده‌سازی این استانداردکمک قابل‌توجهی می‌کند.

کلیدواژه‌ها