دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، زمستان 1398 
1. تعیین توان تولیدی نیروگاه بیوگاز سوز پسماند شهری (مطالعه موردی محل دفن آمل)

صفحه 68-73

اسفندیار نائیجی؛ حسین حیدریات؛ حسین قنواتی؛ بهزاد جوادیان