اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علیرضا نورپور

تبدیل انرژی دانشیار/ دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

env.ut.ac.ir/
noorpooratut.ac.ir

سردبیر

محمدرضا غفارپور

سوخت و احتراق دانشیار/ دانشگاه ایلینویز آمریکا

illinois.edu/
mr.ghaffarpouratgmail.com

اعضای هیات تحریریه

داوود دومیری گنجی

تبدیل انرژی استاد/ دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

mec.nit.ac.ir/
mirgangatnit.ac.ir

سعید گیتی پور

عمران دانشیار / دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

env.ut.ac.ir
gitipouratut.ac.ir

امیرحسین زمزمیان

مکانیک دانشیار/پژوهشگاه مواد و انرژی

www.merc.ac.ir/
zamzamianatmerc.ac.ir

علیبخش کساییان

مکانیک دانشیار/ دانشگاه تهران

fnst.ut.ac.ir
akasaatut.ac.ir

سید مصطفی حسینعلی پور

تبدیل انرژی استاد / دانشکده مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

www.iust.ac.ir/
alipouratiust.ac.ir

اصغر صدیق زاده

فیزیک استاد / سازمان انرژی اتمی

www.aeoi.org.ir/
sadigzadehatyahoo.com

روح اله احمدی

تبدیل انرژی دانشیار/ دانشکده فناوری های نوین، دانشگاه علم و صنعت ایران

fn.iust.ac.ir/
ahmadiatiust.ac.ir

محمد عامری

مکانیک استاد / دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی، دانشگاه شهید بهشتی

sbu.ac.ir
ameri_matyahoo.com

امیرفرهنگ ستوده

تبدیل انرژی معاون پژوهشکده انرژی و محیط زیست

www.nri.ac.ir
asotoodehatnri.ac.ir