نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آلودگی مدل تابع تقاضای انرژی حمل ونقل جهان با استفاده از روش رگرسیون لجستیک و بررسی شاخص ها [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 222-227]
 • آلودگی هوا تحلیل اقتصادی و محیط زیستی سیستم نوین هوشمند گرمایش مرکزی ساختمان بر پایه بهینه سازی انتشار آلاینده ها [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 188-199]

ا

 • اجکتور مروری بر فناوری سردسازی اجکتوری و کاربردهای آن [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 251-269]
 • اکوسیستم آتشسوزی در جنگل (بررسی علل، آسیب‌ها و مزایا) [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 183-187]
 • اگزرژی؛اگرزژی-اقتصادی ارزیابی اگزرژی و بهینه سازی اگزرژی-اقتصادی برج بین المللی تهران [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 122-131]
 • الگوریتم ژنتیک مدلسازی هاب انرژی برای تامین نیازهای آب، حرارت و برق یک کارخانه سیمان [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 157-173]
 • انتقال حرارت آنالیز حرارتی و تامین گرمایش هاضم بیهوازی مزوفیلیک با خوراک کودگاوی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 11-19]
 • انرژی مدل تابع تقاضای انرژی حمل ونقل جهان با استفاده از روش رگرسیون لجستیک و بررسی شاخص ها [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 222-227]
 • انرژی‌ بررسی رایطه مصرف انرژی با انتشار گازهای گلخانه‌ای و افزایش دمای کرۀ زمین [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 290-295]

ب

 • برج بین المللی تهران ارزیابی اگزرژی و بهینه سازی اگزرژی-اقتصادی برج بین المللی تهران [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 122-131]
 • بهینه سازی ارزیابی اگزرژی و بهینه سازی اگزرژی-اقتصادی برج بین المللی تهران [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 122-131]
 • بهینه سازی موتورخانه تحلیل اقتصادی و محیط زیستی سیستم نوین هوشمند گرمایش مرکزی ساختمان بر پایه بهینه سازی انتشار آلاینده ها [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 188-199]

ت

 • تخریب جنگل آتشسوزی در جنگل (بررسی علل، آسیب‌ها و مزایا) [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 183-187]
 • تغییر اقلیم آتشسوزی در جنگل (بررسی علل، آسیب‌ها و مزایا) [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 183-187]
 • تقاضا مدل تابع تقاضای انرژی حمل ونقل جهان با استفاده از روش رگرسیون لجستیک و بررسی شاخص ها [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 222-227]
 • تقطیر اتمسفری حذف لکه‌های نفتی و شبیه‌سازی فرآیند تقطیر اتمسفری آن [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 296-304]

ج

 • جنگل آتشسوزی در جنگل (بررسی علل، آسیب‌ها و مزایا) [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 183-187]

چ

د

 • دمای کرۀ‌زمین بررسی رایطه مصرف انرژی با انتشار گازهای گلخانه‌ای و افزایش دمای کرۀ زمین [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 290-295]
 • دیگ بخار ارزیابی اگزرژی و بهینه سازی اگزرژی-اقتصادی برج بین المللی تهران [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 122-131]

ر

 • رگرسیون مدل تابع تقاضای انرژی حمل ونقل جهان با استفاده از روش رگرسیون لجستیک و بررسی شاخص ها [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 222-227]

ز

 • زیست‌محیطی بررسی رایطه مصرف انرژی با انتشار گازهای گلخانه‌ای و افزایش دمای کرۀ زمین [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 290-295]

س

 • سیال عامل مروری بر فناوری سردسازی اجکتوری و کاربردهای آن [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 251-269]
 • سیستم تبرید جذبی ارزیابی اگزرژی و بهینه سازی اگزرژی-اقتصادی برج بین المللی تهران [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 122-131]
 • سیستم خورشیدی آنالیز حرارتی و تامین گرمایش هاضم بیهوازی مزوفیلیک با خوراک کودگاوی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 11-19]
 • سیستم گرمایش هوشمند تحلیل اقتصادی و محیط زیستی سیستم نوین هوشمند گرمایش مرکزی ساختمان بر پایه بهینه سازی انتشار آلاینده ها [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 188-199]

ص

 • صرفه اقتصادی بررسی رایطه مصرف انرژی با انتشار گازهای گلخانه‌ای و افزایش دمای کرۀ زمین [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 290-295]

ض

 • ضریب عملکرد مروری بر فناوری سردسازی اجکتوری و کاربردهای آن [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 251-269]

ظ

 • ظرف تبخیر ناگهانی حذف لکه‌های نفتی و شبیه‌سازی فرآیند تقطیر اتمسفری آن [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 296-304]

ک

 • کودگاوی آنالیز حرارتی و تامین گرمایش هاضم بیهوازی مزوفیلیک با خوراک کودگاوی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 11-19]

گ

 • گازهای گلخانه‌ای بررسی رایطه مصرف انرژی با انتشار گازهای گلخانه‌ای و افزایش دمای کرۀ زمین [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 290-295]

ل

 • لکه نفتی حذف لکه‌های نفتی و شبیه‌سازی فرآیند تقطیر اتمسفری آن [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 296-304]

م

 • مزوفیلیک آنالیز حرارتی و تامین گرمایش هاضم بیهوازی مزوفیلیک با خوراک کودگاوی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 11-19]
 • مشعل تحلیل اقتصادی و محیط زیستی سیستم نوین هوشمند گرمایش مرکزی ساختمان بر پایه بهینه سازی انتشار آلاینده ها [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 188-199]

ن

 • نشت نفت حذف لکه‌های نفتی و شبیه‌سازی فرآیند تقطیر اتمسفری آن [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 296-304]

ه

 • هاب انرژی مدلسازی هاب انرژی برای تامین نیازهای آب، حرارت و برق یک کارخانه سیمان [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 157-173]
 • هاضم بیهوازی آنالیز حرارتی و تامین گرمایش هاضم بیهوازی مزوفیلیک با خوراک کودگاوی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 11-19]
 • هدفمندی یارانه" برآورد تابع تقاضای مصرف بنزین در ایران با تاکید بر هدفمندی یارانه ها [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 200-211]
 • هزینه سالانه کل مدلسازی هاب انرژی برای تامین نیازهای آب، حرارت و برق یک کارخانه سیمان [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 157-173]