شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
مرکز دانش بنیان فن پایا
( فناوری های پایش آلودگی هوا و آب و سامانه های انرژی)

مدیر مسئول سردبیر
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا الکترونیکی