نویسنده = ���������� ���������� ������
تعداد مقالات: 1
1. آنالیز حرارتی و تامین گرمایش هاضم بیهوازی مزوفیلیک با خوراک کودگاوی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 11-19

علیرضا نورپور؛ رضا رفیعی نژاد