نویسنده = ������������ ��������
موافقت نامه پاریس و روند کاهش انتشار در صنعت برق ایران

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 139-144

یاور عنانی؛ زهرا گمار؛ فاطمه دلیر