نویسنده = رؤیا عابدی
آتشسوزی در جنگل (بررسی علل، آسیب‌ها و مزایا)

دوره 2، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 183-187

رؤیا عابدی