نویسنده = پوریا فرح گل
برآورد تابع تقاضای مصرف بنزین در ایران با تاکید بر هدفمندی یارانه ها

دوره 2، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 200-211

فاطمه زارع مؤیدی؛ پوریا فرح گل