آنالیز حرارتی و تامین گرمایش هاضم بیهوازی مزوفیلیک با خوراک کودگاوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده محیط زیست - دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

چکیده

در این پژوهش، هدف تعیین میزان گرمایش لازم برای ایجاد شرایط مطلوب برای هضم بیهوازی خوراک کودگاوی در هاضم بیهوازی دامداری ملارد است. ابتدا باتوجه به فیزیک هاضم، اتلاف حرارتی آن در نرم افزار ای.ای.اس محاسبه شد. سپس باتوجه به خواص کودگاوی و حرارت لازم برای بالابردن دما خوراک ورودی به دمای مزوفیلیک و تثبیت این شرایط درداخل هاضم، حرارت لازم محاسبه شد. همچنین برای گرمایش هاضم بیهوازی از سیستم کلکتور خورشیدی و دیگ آب‌گرم در نرم افزار ترنسیس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بیشترین اتلاف حرارت در سقف هاضم صورت می‌گیرد که‌با افزایش ضخامت آن از هدررفتن مقدار قابل توجهی از انرژی، جلوگیری خواهدشد. استفاده از سیستم خورشیدی نسبت به سیستم دیگ آب‌گرم به صورت مجزا تا حدود 28% از مصرف سوخت گاز متان برای تولید آب‌گرم را کاهش می‌دهد و نیز استفاده از تانک ذخیره آب گرم در سیستم خورشیدی حدود 18% از مصرف سوخت سیستم کمکی درکل سال را کاهش خواهد داد.

کلیدواژه‌ها