امکان سنجی فنی – اقتصادی استفاده از سیستم تجدیدپذیر جهت پیش‌گرم‌سازی گاز ورودی به ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز CGS (مورد مطالعاتی: ایستگاه CGS گاز استان قزوین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دستیار پژوهشی/ پژوهشگاه مواد و انرژی

2 دانشکده محیط زیست، پردیس فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در این طرح به پیشنهاد یک سیستم حرارتی خورشیدی در ترکیب با هیترها برای پیش‌گرم‌سازی گاز ورودی به ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز، برای ایستگاه تقلیل فشار گاز شهری برای شهر قزوین، پرداخته شده است. در این طرح پژوهشی، استفاده از سیستم ترکیبی حرارتی خورشیدی - هیتر برای دو راهبرد شامل فصل سرد و فصل گرم برای طراحی و محاسبه فنی - اقتصادی در نظر گرفته شده است. با توجه به محاسبات و تحلیل های انجام شده برای ایستگاه شماره 3، میزان متوسط صرفه‌جویی در مصرف سالانه هر هیتر با استفاده از 84 کلکتور خورشیدی به مساحت 200 مترمربع به طور تقریبی برابر با 200,000 مترمکعب سالانه خواهد بود. با کاهش تقریبی 30 درصدی در طراحی نوین با استفاده از سیستم ترکیبی حرارتی خورشیدی - هیتر، با سرمایه گذاری حدود 200 میلیون تومان دوره بازگشت سرمایه برابر با چهار سال و سه ماه و نرخ بازگشت داخلی سرمایه %24.7 برآورد گردید.

کلیدواژه‌ها