مطالعه امکان سنجی استفاده از سیستم های تولید همزمان توان و حرارت در واحدهای تصفیه‌خانه‌ فاضلاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده محیط زیست، پردیس فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 پژوهشکده انرژی، پژوهشگاه مواد و انرژی، تهران، ایران

چکیده

استفاده از سیستم ها و فناوری های نوین در عرصه بهینه‌سازی انرژی و صرفه جویی انرژی برای مقابله با پدیده گرمایش سراسری ضرورت دارد. در این راستا، استفاده از فناوری های تولید همزمان برق و حرارت در تصفیه خانه های فاضلاب متداول شده است. در این تحقیق هر یک از فرآیندهای متداول تصفیه فاضلاب از منظر مقدار برق مصرفی بررسی شده است و مبتنی بر آن روش های صرفه‌جویی انرژی متداول قابل کاربرد با رویکرد سیستم های تولید همزمان برق و حرارت مورد بررسی قرار گرفته است. سپس کاربرد این نوع فناوری ها متناسب با ظرفیت های متداول تصفیه خانه های فاضلاب براساس سناریوهای مصرف داخلی و فروش برق به شبکه مبتنی بر شرایط کشور ایران بررسی شده است. براساس نتایج، استفاده از سیستم تولید همزمان برق و حرارت در تصفیه خانه فاضلاب با این رویکرد که تمام برق برای مصارف داخلی درنظرگرفته شود، مردود و در عوض، در صورتی که برق تولید شده به شبکه فروخته شود، استفاده از این سیستم دارای توجیه مناسبی خواهد بود. بررسی سناریوهای مختلف نشان دهنده آن است بهترین وضعیت در حالتی اتفاق می افتد که ظرفیت سیستم تصفیه بالاتر باشد و امکان فروش تمام برق به شبکه سراسری فراهم شود.

کلیدواژه‌ها