مدل سازی و ارزیابی سهم انتشار آلاینده های NOX و CO خروجی از دودکش یک کارخانه تولید ایزوگام روی منطقه اطراف ( مطالعه موردی: دلیجان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی عمران- مهندسی محیط زیست، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 عضو هیئت علمی، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

به منظور تعیین سهم کارخانه ایزوگام مورد مطالعه از کل منابع آلاینده، ابتدا نمونه برداری در فصل پاییز از 4 منبع نقطه ای که خروجی دودکش های یک کارخانه پخت ایزوگام می باشند برای دو آلاینده منوکسید کربن و اکسیدهای ازت بعمل آمد پس از اعمال مقادیر اندازه گیری شده خروجی دودکش ها در مدل AERMOD و مدلسازی انتشار آلاینده های خروجی دودکش ها در منطقه اطراف، میزان نشر حاصل از مدلسازی در چهار نقطه معینی از محوطه اطراف کارخانه (چهارگوشه کارخانه) مشخص گردید. مقایسه نتایج حاصل از مدل سازی پراکنش آلودگی با مقادیر اندازه گیری شده در همان نقاط نشان داد غلظت آلاینده ها ناشی از غلظت آلاینده منوکسید کربن به مقدار 19348/0 میکروگرم بر مترمکعب و ناشی از آلاینده اکسید ازت 14003/0 میکروگرم بر مترمکعب، در متوسط زمانی یک ساعته می باشد. با مقایسه نتایج حاصل از مدل سازی انتشار و اندازه گیری میدانی میزان آلاینده منوکسید کربن و اکسیدهای ازت در هوای محیطی چهار نقطه مشخص می شود سهم آلاینده منوکسید کربن و اکسیدهای ازت ناشی از یک واحد تولید ایزوگام در هوای شهر به ترتیب برابر 26/0 و 14/0 درصد می باشد.

کلیدواژه‌ها