پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی در یک واحد پتروشیمی براساس رویکردهای بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده محیط زیست، پردیس فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مهندسی شیمی با رویکرد انرژی و توسعه پایدار، دانشگاه چالمرز، سوئد

چکیده

در این مقاله، پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی در یک واحد صنعتی بررسی شده است. واحد صنعتی مورد مطالعه یک شرکت پتروشیمی در کشور ایران است و تیم تحقیق با استفاده از تجربیات و رویکردهای بین المللی اقدام به بررسی تاثیر سیستم مدیریت انرژی بر بهبود عملکرد انرژی سازمان داشته است. برای انجام این بررسی، پرسش نامه ای براساس هفده معیار کلیدی سیستم مدیریت انرژی تنظیم شده و این پرسش نامه در دو بازه زمانی پیش و پس از پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی در واحد صنعتی تکمیل شده است. در فاصله بین دو مرحله ارزیابی، تیم تحقیق به همراه کارکنان کلیدی واحد صنعتی اقدام به پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی نمود و نتایج برخی اقدامات کلیدی مرتبط در این تحقیق ارائه شده است. براساس نتایج این اقدامات، عملکرد انرژی سالانه سازمان به میزان 4.1 درصد در مقایسه با خط مبنا بهبود یافته است. همچنین مقایسه نتایج ارزیابی پس از پیاده‌سازی سیستم مدیریت انرژی نشان می دهد که امتیاز تمام هفده معیار در واحد صنعتی مورد مطالعه بهبود داشته است.

کلیدواژه‌ها