ارزیابی اگزرژی و بهینه سازی اگزرژی-اقتصادی برج بین المللی تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در این تحقیق، ارزیابی و بهینه سازی اگزرژی و اگزرژی-اقتصادی برای برج تهران، انجام شده است. این برج مرتفع با مساحت 220000 متر مربع در 35000 متر مربع زمین در شهر تهران قرار دارد و دارای یک موتورخانه مرکزی است. این موتورخانه شامل سه عدد چیلر جذبی دو اثره با 850 تن تبرید ظرفیت و همچنین دو عدد دیگ بخار با توان تامین 78/3 کیلوگرم بخار در ثانیه برای تولید مقدار کافی بخار جهت استفاده در چیلرها و مبدل های حرارتی بخار .
فشار و دمای بخار خروجی دیگهای بخار به ترتیب 9.8 بار و 152 درجه سانتیگراد می باشد.به منظور ارزیابی ابتدا طرحواره چرخه ترمودینامیکی ترسیم شده و برای تمام نقاط، خواص ترمودینامیکی مشخص شده است. سپس با توجه به معادلات و قوانین انرژی، ارزیابی انرژی برای کلیه تجهیزات در نظر گرفته شده.
در مرحله بعد، ارزیابی اگزرژی آغاز گردیده و همه عوامل مؤثر بر آن محاسبه شده اند. با تعیین فاکتورهای مهم و مؤثر، ارزیابی اگزرژی-اقتصادی با استفاده از نرم افزار EES انجام شده است. نتایج نشان می دهد که با انجام تنظیمات لازم در خواص ترمودینامیکی سیال و بخار درنقاط ورودی-خروجی چیلرها و دیگها می توان باعث کاهش هزینه های جریان اگزرژی گردید.

کلیدواژه‌ها