تحلیل و بهینه سازی ترمودینامیکی سیکل ترکیبی کلاس F سه فشاره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

چکیده

نیروگاه سیکل ترکیبی موثرترین نوع نیروگاه در بین تمامی نیروگاه هاست زیرا علاوه بر بازده بالا مزایای دیگری همچون انعطاف پذیری و راه اندازی سریع نیز برخوردار است. در این مقاله تحلیل و بهینه سازی ترمودینامیکی سیکل ترکیبی با استفاده از توربین بخار سه فشاره و توربین گازی کلاس F با استفاده از روش ترمودینامیکیارائه شده است. پارامتری که در این مقاله برای بهینه سازی مورد نظر قرار گرفته است فشار درام های LP، IPو HP می باشد. با استفاده از حل ارائه شده، تغییرات دبی جرمی بخار، توان تولیدی، راندمان سیکل، توان تولیدی هر بخش توربین بخار و دمای دود خروجی از دودکش بویلر بازیاب حرارتی بر حسب فشار درام های مختلف ارائه و فشار بهینه برای اینکه حداکثر توان و یا حداکثر راندمان حاصل گردد، مشخص شده است. بالاترین میزان توان تولیدی توربین بخار در فشار های LP=3.74 bar و IP=25.96 bar وHP= 158.9 bar اتفاق می افتد در این حالت میزان توان تولیدی توربین بخار 362/145 مگاوات می باشد. در صورتی که راندمان حداکثر مطلوب باشد، فشار درام ها به صورت LP=3.74 bar و IP=26.84 bar وHP= 142.6 bar بهترین ترکیب می باشد و راندمان حداکثر سیکل ترکیبی 34/58 خواهد بود.

کلیدواژه‌ها