توسعه شاخص عملکرد انرژی یک واحد پالایش نفت با استفاده از تحلیل رگراسیون و مدل سازی چند متغیره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده محیط زیست، پردیس فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مهندسی شیمی با رویکرد انرژی و توسعه پایدار، دانشگاه چالمرز، سوئد

چکیده

در این مقاله، عملکرد انرژی یک واحد پالایش نفت در راستای پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. با توجه به تحلیل های انجام شده توسط تیم تحقیق، شاخص عملکرد انرژی مناسب که نمایش دقیق تری از ارتباط بین داده های واقعی را برای آن واحد نشان دهد، ارائه شده است. واحد صنعتی مورد مطالعه یک شرکت پالایش نفت در کشور ایران است و تیم تحقیق با استفاده از تحلیل رگراسیون و مدل سازی خطی چند متغیره، شاخص عملکرد انرژی فرآیند تقطیر آن واحد را توسعه داده است. برای رسیدن به این مدل که در عین کاربردی بودن برای تیم انرژی سازمان، از قابلیت اطمینان بالایی هم برخوردار است، تمامی حامل های انرژی و جریان های یوتیلیتی و متغیرهای مستقل و موثر بر آن شناسایی شده و داده های مربوط به آن ها گردآوری و تحلیل شدند. سپس با معادل سازی و تجمیع همه حامل های انرژی و جریان های یوتیلیتی براساس انرژی اولیه، مدل کلی برای مصرف انرژی واحد تقطیر به دست آمده است. این مدل توسعه یافته از داده های پیش از اقدامات بهبود، خط مبنای انرژی نامیده می شود که نقطه شروع برای مقایسه عملکرد انرژی است.

کلیدواژه‌ها