آتشسوزی در جنگل (بررسی علل، آسیب‌ها و مزایا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

هدف از مطالعه حاضر بررسی آتشسوزی در اکوسیستم‌های جنگلی و علل ایجاد، مضرات و مزایای ناشی از آن بر این اکوسیستم بود. نتایج این مطالعه نشان داد که آتشسوزی در جنگل مزایای اندکی فقط برای برخی گونه‌های گیاهی و جانوری خواهد داشت. این مزایا در مقابل مضرات و تخریب‌های ایجاد شده بسیار ناچیز است و سلامت و کیفیت فون و فلور جنگل را تحت تأثیر قرار خواهد داد و مضرات جبران‌ناپذیری برجای خواهد گذاشت که جبران آن به سال‌ها زمان و مدیریت نیاز دارد زیرا اثرات محلی به اثرات منطقه‌ای و ملی تبدیل خواهند شد. این تحقیق نشان داد که رابطه تنگاتنگی بین عوامل اقلیمی و آتشسوزی جنگل در طی 10 سال گذشته به ثبت رسیده است. به‌طوری‌که کاهش بارندگی، افزایش درجه حرارت و کاهش ریزش برف از عوامل مهم بودند. 90 درصد عامل اصلی ایجاد آتشسوزی، عامل انسانی تشخیص داده شده است. اگرچه جلوگیری ازآتشسوزی در جنگل‌ها کاری بسیار سخت است اما شناسایی مناطق مستعد، افزایش ایستگاه‌های آتش‌نشانی در مناطق پرخطر، کنترل عوامل ایجاد کننده آتشسوزی تا حد زیادی از اثرات مخرب جلوگیری کند. آنچه بر اساس تحقیقات مسلم شده است آن است که آتشسوزی جنگل موضوعی پیچیده است که تمام جوانب این اکوسیستم مهم را در بر خواهد گرفت و اثرات سوء آن بر سایر جوامع نیز تأثیرات به‌سزایی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها