برآورد تابع تقاضای مصرف بنزین در ایران با تاکید بر هدفمندی یارانه ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد MBA گرایش استراتژی،پردیس بین الملل دانشگاه تهران،کیش،ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت سیستم‌ها، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

چکیده

مدیریت تقاضای بنزین در ایران ضمن شناسایی عوامل مهم و تأثیرگذار بر مصرف این حامل انرژی، نیازمند آن است که حـساسیت هر یک از آنها نیز بررسی شود. از این رو، در این مطالعه به بررسی رفتار مصـرفکنندگان بنزین در قالب یک مدل اقتصـادسنجی و با استفاده از روش مدلسازی حداقل مربعات معمولی پرداخته شده است. تابع تقاضای بنزین با استفاده از دادههای جمعآوری شده طی سالهای (1395-1375) در سطح کشور و با نرم‌افزار Eviews برآورد شده است. نتایج برآورد حاکی از آن است که از میان متغیرهای به‌کار رفته، مصرف بنزین با درآمد ملی سرانه و قیمت گازوئیل رابطه مستقیم دارد؛ همچنین نتیجه آزمون تأثیرگذاری قیمت بنزین و هدفمندی یارانه بر مصرف بنزین منفی و معنادار می‌باشد.بنابراین پیشنهاد می شود،
باتوجه به تأثیرگذاری افزایش درآمد بر تقاضای مصرف بنزین، دولت و سیاست‌گذاران در تلاش باشند که فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه عمومی را در دستورکار خود قرار بدهند. و همچنین با توجه به تأثیرگذاری منفی هدفمندی یارانه بر کاهش تقاضای بنزین، شایسته است ضعف‌ها و نواقص از این برنامه برطرف شود.

کلیدواژه‌ها