تحلیل موانع پیاده‌سازی سیستم مدیریت انرژی (ISO50001) در صنایع خودروسازی مطالعه‌ی موردی (ایران‌خودرو)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر، دانشگاه عالی دفاع ملی

2 استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مکاترونیک، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز

چکیده

امروزه یکی از نیازهای مبرم جوامع انسانی به‌خصوص صنایع در تمامی کشورها ازجمله صنایع خودرو‌سازی، مسئله مدیریت انرژی می‌باشد. ارتباط تنگاتنگ انرژی و توسعه‌ی اقتصادی و انتظاری که از افزایش قیمت انرژی در آینده وجود دارد، توجه به امر استفاده‌ی منطقی از انرژی را ضروری می‌سازد. عدم کار آیی مصرف انرژی و هدر رفتن نزدیک به‌ یک‌سوم از کل انرژی در فرایند صنعتی ضرورت مدیریت مصرف انرژی در صنایع به‌خصوص صنایع خودرو‌سازی را روشن و آشکار می‌کند؛ اما در این راه موانع متعددی وجود دارد، جهت رفع آن‌ها نیاز به شناسایی و آگاهی از موانع، کلید موفقیت در این زمینه است؛ بنابراین هدف از این پژوهش بررسی موانع تأثیرگذار در پیاده‌سازی سیستم‌ مدیریت انرژی ISO50001 در بخش صنایع خودرو‌سازی (ایران‌خودرو) می‌باشد. در پژوهش سعی شده است که با تحلیل عاملی موانع پیاده‌سازی مدیریت انرژی در صنایع خودروسازی این موانع بررسی شود. برای انجام این مهم تعداد 14 پرسشنامه در اختیار 30 نفر از خبرگان بخش صنعت خودرو‌سازی قرار گرفت و نتایج این پژوهش نشان داد که موانع ناشی از عامل اقتصادی با میانگین 04/7، بیشترین میانگین و عامل فرهنگی با میانگین 82/2، کمترین میانگین را در بین دیگر عوامل را در میان این موانع دارا می‌باشند. ازاین‌رو توجه بیشتر به این موانع و انجام اقدامات موردنیاز برای رفع آن‌ها، به پیاده‌سازی این استاندارد در صنایع خودروسازی (ایران‌خودرو) کمک قابل‌توجهی می‌کند.

کلیدواژه‌ها