مدل تابع تقاضای انرژی حمل ونقل جهان با استفاده از روش رگرسیون لجستیک و بررسی شاخص ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجو تربیت مدرس، فارغ التحصیل دانشگاه امیرکبیر تهران

چکیده

در این مقاله ابتدا مفهوم رگسیون لجستیک شرح داده شده است و در ادامه با استفاده از تعریف 21 شاخص مستقل به عنوان داده های ورودی در بازه ی 40 ساله، تابع تقاضای انرژی جهان در بخش حمل و نقل،با استفاده از نرم افزار های spss و Eviews مدل سازی شده است و تاثیر محرک های مستقل به تابع تقاضای حمل نقل بررسی گردیده است، از بین 21 شاخص انتخاب شده تنها ده شاخص دارای تاثیر مستقیم می باشند که از بین آن ها، شاخص های مصرف انرژی جهان ،سیاست های داخلی کارتل های نفتی ،شاخص جمعیت ،میزان تولید نفت خام ، سلامت و تاثیر آلودگی ناشی از حمل و نقل بر آن، دارای بیشترین تاثیر گذاری می باشند، از طرفی کشش قیمتی حامل‌های انرژی بنزین و گاز طبیعی منفی و معنادار است.همچنین، کشش قیمتی نفت گاز اثر معناداری روی تقاضای انرژی این بخش در طی دوره مورد مطالعه نداشته است

کلیدواژه‌ها