بررسی وضعیت آتش‌سوزی طبیعی جنگل ها در سناریوهای تغییر اقلیم IPCC

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، مهندسی محیط زیست-آلودگی هوا، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

2 دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

3 دانشکده محیط زیست - دانشگاه تهران

چکیده

در این پژوهش، با استفاده از پارامترهای اقلیمی و تغییرات آن ها، مدل سازی آتش‌سوزی طبیعی جنگل ها انجام شده و با استفاده از نتایج مدل، امکان پیش بینی آتش سوزی های طبیعی جنگل ها فراهم گردید. سپس با استفاده از خروجی مدل، پیش بینی وضعیت آتش‌ سوزی طبیعی جنگل ها در آینده با توجه به سناریوهای تغییر اقلیم IPCC، انجام شد. نتایج بدست آمده، نشان می‌دهد میانگین دما فقط در سناریوی RCP2.6 زیر 1 درجه سلسیوس است. بنابراین، در سایر سناریوها، خطر جدی آتش‌سوزی جنگل های معتدل را تهدید می‌کند. اما در خصوص جنگل های سردسیر، با توجه به اینکه فقط در سناریوی RCP8.5، مقدار میانگین دما بیشتر از 8/2 درجه سلسیوس است، خطر جدی آتش‌سوزی در این سناریو احساس می‌شود. البته به این معنا نیست که در سایر سناریوها، خطر آتش‌سوزی در جنگل‌های سردسیر وجود نخواهد داشت؛ بلکه تعداد و وسعت آتش سوزی ها در سناریوی RCP8.5 بسیار بیشتر از سایر سناریوها است.

کلیدواژه‌ها