بررسی رایطه مصرف انرژی با انتشار گازهای گلخانه‌ای و افزایش دمای کرۀ زمین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

افزایش گرمای کرۀ زمین با درنظر گرفتن پیامدهای حاصل از آن و آلودگی‌های زیست‌محیطی، از چالش‌های قرن می‌باشدکه متاثر از افزایش مصرف انرژی و کمبود منابع تامین آن و ایجاد بحران‌های زیست محیطی حاصل از روند رو به رشد آن در دنیا است. کارشناسان معتقدند که با توسعه و گسترش فعالیت‌های صنعتی، تقاضا برای انرژی و مصرف آن، افزایش یافته و این مهم سبب افزایش گازهای گلخانه‌ای و تغییرات آب و هوایی و افزایش گرمای کرۀ زمین شده‌است. هدف این مقاله مطالعه بررسی رابطه میان سطح فعالیت‌های اقتصادی و افزایش تخریب محیط‌زیست با سطح شاخص‌های زیست محیطی در دنیا است. نتایج مقاله نشان می‌دهد با افزایش بهره‌وری می‌توان صرفه اقتصادی در تولید و قیمت واقعی کالا را کاهش داد و این مهم متاثر از افزایش صرفه اقتصادی سبب کاهش تقاضا و مصرف انرژی و کاهش گرمای کرۀ زمین و تولید گازهای گلخانه‌ای خصوصاً دی اکسید کربن شود تا این مهم سهم قابل توحهی در ثبات زیست‌محیطی و کاهش آلودگی‌های کرۀ زمین داشته ‌باشد

کلیدواژه‌ها