حذف لکه‌های نفتی و شبیه‌سازی فرآیند تقطیر اتمسفری آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده

لکه نفتی یک معضل زیست محیطی است که با نشت نفت در محیط زیست پدیدار می‌شود و باعث به وجود آمدن اثرات جبران‌ناپذیری در زندگی انسان و آبزیان می‌شود به همین دلیل برای جلوگیری از انتشار این آلودگی راهکارهای متفاوتی ارائه شده است. استفاده از جاذب‌ها یکی از این روش‌هاست، این روش با اینکه کمک شایانی به حذف لکه‌‌های نفتی می‌کند ولی جداسازی این جاذب‌ها از آب خود یک مشکل بزرگ می‌باشد. وسعت آسیب‌های ناشی از آلودگی‌های نفتی بستگی به شـاخص‌هـایی ماننـد شـرایط بروز حادثـه و شـرایط زیسـت محیطـی دارد. سـالانه بـیش از 500 لکـه نفتـی معـادل 2/5 میلیون تن نفـت وارد آب‌هـای آزاد مـی‌شـوند. تاکنون راه حل‌های گوناگونی برای کم کردن میزان آلودگی‌های نفتی ارائه شده است. بسیاری از محققان برای کم کردن میزان آلودگی‌های نفتی تحقیقات گسترده‌ای را انجام داده‌اند. این تحقیقات منجر به تولید گروهی از مواد شیمیایی شده که جذب نفت در آب را به صورت قابل توجهی کاهش می‌دهند. اکثریت این مواد از نوع سورفکتانت‌ها و حلال‌های آلی می باشند. بدون شک یکی از عوامل بسیار موثر حذف مواد نفتی در دریا تجزیه میکروبی می‌باشد. مواد نفتی نزدیک سطح آب و مواد نفتی که به طور کامل در آب پراکنده شده‌اند به راحتی تحت تجزیه میکروبی قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها