دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، دی 1398 
تعیین توان تولیدی نیروگاه بیوگاز سوز پسماند شهری (مطالعه موردی محل دفن آمل)

صفحه 68-73

اسفندیار نائیجی؛ حسین حیدریات؛ حسین قنواتی؛ بهزاد جوادیان