دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، مرداد 1399 
بررسی وضعیت آتش‌سوزی طبیعی جنگل ها در سناریوهای تغییر اقلیم IPCC

صفحه 228-231

امیرحسین سادات رضوی؛ مجید شفیع پور مطلق؛ علیرضا نورپور؛ امیرهوشنگ احسانی