راهنمای نویسندگان

لطفا مقاله های پژوهشی فارسی و انگلیسی را در قالب تنها یک فایل طبق فرمت زیر و از طریق ثبت نام در وبسایت مجله بارگذاری نمایید. از ارسال هرگونه فایل اضافی خودداری فرمایید.

لازم به ذکر است در فایل مقاله اصلی نام و مشخصات نویسندگان حتماً درج گردد.

 

فرمت مقاله

 

 توجه: 

  • تعداد کلمات در هر دو چکیده های فارسی و انگلیسی 200 کلمه است بطوریکه چکیده های فارسی و انگلیسی فقط در صفحه اول مقاله جای گرفته و تحت هیچ شرایطی به صفحات بعدی ادامه پیدا نکند. منابع بصورت تک ستونه و در صفحه جداگانه در پایان مقاله باشد. همچنین، حاشیه های متن از هر چهار طرف برگه A4 باندازه یک اینچ باشد.
  • همزمان با ارسال مقاله، لازم است فایل نامه به مدیرمسئول مجله، با ذکر عنوان مقاله و نام نویسندگان مبنی بر عدم انتشار مقاله مذکور در نشریات داخلی و خارجی به زبان فارسی یا هر زبان دیگری در هنگام ارسال یا پس از پذیرش مقاله، بارگذاری گردد. همچنین ذکر این موضوع که در هنگام ارسال، این مقاله تحت داوری در هیچ مجله داخلی و خارجی دیگری نیست لازم می باشد.
  • مقاله باید نتیجه تحقیقات شخصی نویسنده (ها) بوده و در مورد مقالات ارائه شده در مجامع علمی، مشخصات کامل مجمع باید با مقاله همراه باشد.
  • مقاله باید در قالب word بارگذاری گردد.
  • مقاله باید سلیس، روان و از نظر دستور زبان فارسی صحیح باشد و در انتخاب واژه ها دقت لازم مبذول گردد.
  • در متن فارسی باید تا حد امکان از معادل فارسی کلمات لاتین استفاده شود و چنانچه معادل فارسی به اندازه کافی رسـا نباشد، می توان با ذکر شماره در بالای معادل، عین کلمه لاتین را در بخش یادداشتها آورد.
  • اطلاعات کامل همه نویسندگان در وبسایت مجله و هنگام بارگذاری فایل مقاله وارد گردد.