اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علیرضا نورپور

تبدیل انرژی دانشیار/ دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

env.ut.ac.ir/
noorpoorut.ac.ir

سردبیر

محمدرضا غفارپور

سوخت و احتراق دانشیار/ دانشگاه ایلینویز آمریکا

illinois.edu/
mr.ghaffarpourgmail.com

اعضای هیات تحریریه

داوود دومیری گنجی

تبدیل انرژی استاد/ دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

mec.nit.ac.ir/
mirgangnit.ac.ir

سعید گیتی پور

عمران دانشیار / دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

env.ut.ac.ir
gitipourut.ac.ir

امیرحسین زمزمیان

مکانیک دانشیار/پژوهشگاه مواد و انرژی

www.merc.ac.ir/
zamzamianmerc.ac.ir

علیبخش کساییان

مکانیک دانشیار/ دانشگاه تهران

fnst.ut.ac.ir
akasaut.ac.ir

سید مصطفی حسینعلی پور

تبدیل انرژی استاد / دانشکده مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

www.iust.ac.ir/
alipouriust.ac.ir

اصغر صدیق زاده

فیزیک استاد / سازمان انرژی اتمی

www.aeoi.org.ir/
sadigzadehyahoo.com

روح اله احمدی

تبدیل انرژی دانشیار/ دانشکده فناوری های نوین، دانشگاه علم و صنعت ایران

fn.iust.ac.ir/
ahmadiiust.ac.ir

محمد عامری

مکانیک استاد / دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی، دانشگاه شهید بهشتی

sbu.ac.ir
ameri_myahoo.com

امیرفرهنگ ستوده

تبدیل انرژی معاون پژوهشکده انرژی و محیط زیست

www.nri.ac.ir
asotoodehnri.ac.ir

حسین قدمیان

پژوهشگاه مواد و انرژی

h.ghadamianmerc.ac.ir