شماره‌های پیشین نشریه

نشریه علم و صنعت روز با هدف انتشار آخرین

دستاوردهای علمی و پژوهشی در زمینه انرژی

 به زبان فارسی مقاله می پذیرد.

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
مرکز فناوری های پایش آلودگی هوا و آب و سامانه های انرژی

مدیر مسئول سردبیر