نشریه علم و صنعت روز با هدف نشرآخرین

دستاوردهای علمی و پژوهشی در حوزه های تخصصی انرژی

 با مجوز رسمی شماره 19729 وزارت فرهنگ و ارشاد منتشر می گردد.

((دانلود فرمت مقاله))

 

 

 

 

شماره جاری: دوره 2، شماره 4، زمستان 1399 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
مرکز دانش بنیان فن پایا
( فناوری های پایش آلودگی هوا و آب و سامانه های انرژی)

مدیر مسئول سردبیر
شاپا الکترونیکی