بر اساس نویسندگان

آ

 • آقابالائی، وحید [1] دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست- مهندسی آب و فاضلاب، دانشکده محیط زیست- دانشکده‌های پردیس فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • آقابالائی، وحید [1] دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست- مهندسی آب و فاضلاب، دانشکده محیط زیست- دانشکده‌های پردیس فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

ا

 • احمدی، آزاده [1] دانشجو-دانشکده انرژی و منابع طبیعی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

ب

 • برهانی، فائزه [1] دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست- مهندسی آلودگی هوا، دانشکده محیط زیست- دانشکده‌های پردیس فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

ت

 • تابش‌نیا، مهلا [1] دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست- مهندسی آب و فاضلاب، دانشکده محیط زیست- دانشکده‌های پردیس فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • تابش نیا، مهلا [1] دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست- مهندسی آب و فاضلاب، دانشکده محیط زیست- دانشکده‌های پردیس فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

ج

ح

د

ر

ز

 • زاهد، فاطمه [1] دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست- مهندسی آلودگی هوا، دانشکده محیط زیست- دانشکده‌های پردیس فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

س

 • سرایی، علیرضا [1] استادیار-دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ، ایران

ش

 • شکاری، نسیم [1] کارشناس ارشد مهندسی شیمی با رویکرد انرژی و توسعه پایدار، دانشگاه چالمرز، سوئد
 • شکاری، نسیم [1] کارشناس ارشد مهندسی شیمی با رویکرد انرژی و توسعه پایدار، دانشگاه چالمرز، سوئد
 • شکوری، مهدی [6] دانشکده محیط زیست، پردیس فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

ص

ع

ق

ک

گ

م

 • مردانی، شیما [1] دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست- مهندسی آب و فاضلاب، دانشکده محیط زیست- دانشکده‌های پردیس فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • مردانی، شیما [1] دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست- مهندسی آب و فاضلاب، دانشکده محیط زیست- دانشکده‌های پردیس فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

ن