بررسی سیاست های انرژی تجدیدپذیر کشور ترکیه در مقایسه با اتحادیه اروپا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده محیط زیست، پردیس فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

نگاهی به آمارهای انرژی نشان دهنده آن است که روندهای افزایشی عرضه و مصرف انرژی، نقش پررنگ انرژی‌های فسیلی و ورود منابع جدید به سبد انرژی مورد تاکید است که این منابع جدید شامل انرژی‌های تجدیدپذیر است. به دلیل اهمیت بالای منابع انرژی تجدیدپذیر بررسی سیاست‌گذاری-های موفق در یک منطقه یا کشور می‌تواند به عنوان الگویی برای سایر کشورها درنظرگرفته شود. هدف از این پژوهش بررسی سیاست‌های انرژی تجدیدپذیر ترکیه به عنوان یک کشور دارای پتانسیل بالای منابع انرژی تجدیدپذیر با سیاست‌های اتحادیه اروپا به عنوان یکی از موفق‌ترین الگوها در این زمینه است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که یکی از مهمترین مشکلات برای ترکیه عدم ثبات در سیاست‌های بلندمدت بخش انرژی تجدیدپذیر است. در مقایسه با سیاست‌های اتحادیه اروپا، ترکیه دارای سهم قابل توجه انرژی برق آبی است که از نظر محیط‌زیستی مشکلاتی به دنبال خواهد داشت در حالی که سهم انرژی زمین گرمایی به عنوان یک منبع مناسب برای محیط‌زیست، بسیار کم است. بررسی آمارهای رسمی نیز نشان می‌دهد سیاست‌های ترکیه نتوانسته تغییر قابل توجهی را ایجاد کرده و با روندی نوسانی همراه بوده در حالی آمار در مورد اتحادیه اروپا حاکی از موفق بودن سیاست‌گذاری‌ها در این منطقه بوده است.

کلیدواژه‌ها