موافقت نامه پاریس و روند کاهش انتشار در صنعت برق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معاونت مهندسی بخش برق ، گروه مپنا

2 دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

چکیده

بخش برق یکی از اساسی ترین و مهم ترین ارکان دستیابی به توسعه پایدار به شمار می رود و تولید برق مطمئن، با کیفیت و پاک سیاست اصلی صنعت برق ایران بوده و اقدامات متعددی در این زمینه در قالب سیاست گذاری، برنامه و پروژه در هر سه زیر حوزه تولید، انتقال و توزیع برق توسط بخش دولتی و خصوصی می بایست به انجام برسد. بر اساس آنچه که در سند مشارکت ملی ذکر شده است ایران در موافقت نامه پاریس متعهد به کاهش 4 و 12 درصدی میزان انتشار گازهاى گلخانه اى به صورت غیرمشروط و مشروط در پایان سال 2030 و بر اساس سناریوی ادامه روند موجود (BAU: Business As Ususal) می باشد. میزان انتشــار گازهاى هاى گلخانه اى در سال 2030 در ایران در حدود 782/1 میلیارد تن معادل CO2eq تخمین زده می شود. در نتیجه میزان کاهش انتشار حدود 28/71 میلیون تن CO2eq به صورت غیر مشروط و حدود 84/213 میلیون تن CO2eq به صورت مشروط برآورد می گردد. در این مقاله پتانسیل صنعت برق در گاهش انتشار بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها