بررسی کاربری اراضی شهری به منظور برنامه‌ریزی هدفمند و پایداری محیط زیست شهری (مطالعه موردی: شهر پاکدشت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی مهندسی شهرسازی، دانشگاه معماری و هنر پارس، تهران، ایران

2 استادیار گروه مهندسی شهرسازی، دانشگاه معماری و هنر پارس، تهران، ایران

چکیده

استفاده بهینه از زمین و برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری، یکی از مسائل مهم و اساسی در نظام برنامه‌ریزی می‌باشد. ارزیابی کاربری‌های مختلف شهری اساساً به منظور اطمینان خاطر از استقرار منطقی آن‌ها و رعایت تناسب لازم و منعکس کننده تصویری گویا از منظر و سیمای شهری و همچنین چگونگی تخصیص فضای شهری به کاربری‌های مختلف مورد نیاز شهر در طی زمان و جهت رسیدن به اهداف توسعه‌ی شهری به منظور برنامه‌ریزی هدفمند و پایداری محیط زیست شهری می‌باشد. هدف از این پژوهش، آن است که با مطالعه وضع موجود کاربری زمین شهر پاکدشت و شناخت کاربری‌های مختلف شهری و مقایسه این کاربری‌ها با سرانه استاندارد، میزان کمبود هر یک از این کاربری‌ها و تأثیر آن بر روی محیط زیست شهری مشخص شود. روش تحقیق در این مقاله مبتنی بر رویکرد توصیفی- تحلیلی است که نخست با استفاده از مطالعات اسنادی به تدوین چارچوب نظری می پردازد و با استفاده از نقشه‌های GIS به بررسی و شناسایی مقدماتی منطقه پاکدشت می‌پردازیم و سپس با استفاده از الگوی تحلیلی SWOT به تحلیل نقاط ضعف، قوت، فرصت‌ها و تهدیدها پرداخته شده است. با توجه به بررسی‌های انجام شده ملاحظه گردید که نیمه شمالی منطقه پاکدشت، اساساً برای فعالیت‌های انسانی خصوصاً کشاورزی مناسب نبوده و عدم توان محیطی را نشان می‌دهد و در نقطه مقابل نیمه جنوبی منطقه بیش از همه مشمول مدیریت بهینه اراضی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها