تعیین توان تولیدی نیروگاه بیوگاز سوز پسماند شهری (مطالعه موردی محل دفن آمل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری/دانشکده محیط زیست/دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری/ دانشگاه آزاد اسلامی/واحد تهران شمال

3 پژوهشگاه بیوتکنولوژِ کشاورزی/کرج/ایران

4 دانشکده پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران/آمل/ایران

چکیده

پسماند شهری از منابع آلاینده منابع آب، هوا و خاک به شمار می‌رود. مدیریت این دسته پسماندها از مشکلات اصلی مدیریت شهری بوده اما در سالهای اخیر با توجه به ماهیت هر نوع پسماند اعم از قسمت های آلی تجزیه پذیر و قسمت های ریجکتی، روش هایی به منظور مدیریت و مهندسی این پسماندها در سطح جهان توسعه یافته اند. قسمت عمده پسماند شهر در ایران را پسماندهای آلی تجزیه پذیر با رطوبت بالا تشکیل می‌دهند که در کنار ارزش حرارتی پایین و پتانسیل ضعیف به منظور زباله سوزی، در فرآیندهای بیولوژیکی مثل تولید بیوگاز امکان مدیریت تثبیت و تولید انرژی را دارند. در این تحقیق با یک کار آزمایشگاهی به منظور پتانسیل سنجی تولید بیوگاز در هاضم به کمک استفاده از روش هانسن با پتانسیل تولید بیوگاز از محل دفن طبق روش محاسباتی مورد مقایسه قرار گرفته و مشاهده شد بعد از 5 سال پتانسیل تولید انرژی بیوگاز در هاضم 5 برابر محل دفن می‌باشد.

کلیدواژه‌ها